FRÅN VÄLEN TILL KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET

Inledning

Många av de mål vi strävar efter kan vi inte nå på egen hand, men om vi samarbetar med andra som har samma intresse och mål som vi, då kan vi tillsammans nå långt. Därför har det bildats många olika slag av föreningar och föreningarna har bildat stora organisationer och Koloniträdgårdsförbundet är en av många stora föreningsorganisationer i Sverige.

Historik
Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år, i Europa betydligt längre. Flera generationer stadsbor har via koloniträdgårdarna fört odlingstraditionen vidare. Koloniträdgårdar och koloniträdgårdsverksamhet är en del av det svenska kulturarvet. Det är en resurssnål form av närrekreation, bra för folkhälsan och ett steg på vägen in i det ekologiskt bärkraftiga samhället. Vi vill medverka till att föra traditionen med att odla vidare genom att värna om både våra nuvarande och våra blivande medlemmars/medlemsföreningars intressenI Stig Fredrikssons bok Högsbokolonien i våra hjärtan kan man bl.a läsa följande rubrik från GT den 11 juli 1957: ”VEMODIG STÄMNING I HÖGSBO-KOLONIN, IDYLLEN MÅSTE LÄMNA PLATS ÅT MODERN HÖGHUSBEBYGGELSE. Sida vid sida längs den grusade gången står fruktträden och bugar välkomnande när man stiger in i trädgården genom den lilla vitmålade grinden. Gräsmattorna är välansade och läckert gröna och längs staketet klättrar de saftigaste bärbuskar. Man förstår att det hela är resultatet av många års kärleksfullt och träget arbete, och den lilla röda stugan längst inne i den frodiga grönskan gör den idylliska bilden fullständig.” Den 1 oktober 1958 upphörde Högsbokolonin och kolonisterna blev erbjudna mark i Välen och så blev det. Hösten 1958 bildades Välens Koloniförening.

Välens Koloniförening
Kolonin ligger i kommundelen Askim-Frölunda-Högsbo (fd Askim) och är indelad i tre områden: Övre området med stugorna 1-33, mellanområdet 34-187 och nedre området 188-330. Det nedre området ligger utmed Stora Ån som rinner ut i Välenviken. Det mellersta området utmed Marholmsvägen och Hagkroksvägen. Övre området (eller cirkelområdet) ligger på en skogsbevuxen höjdplatå och gränsar till Göteborgs Fritidsby Askim (GFA).
Välens Koloniförening är en ideell förening med 330 medlemmar och är därmed den största kolonin inom FGK i Göteborgsregionen.

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK)
Välens Koloniförenings medlemmar är också automatiskt medlemmar i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar. Välen är en av tjugo koloniföreningar i Göteborgsregionen, som är anslutna till FGK.  Totalt har FGK drygt 2000 medlemmar.

Koloniträdgårdsförbundet
Alla medlemmar i Välens Koloniförening och FGK har också ett medlemskap i Koloniträdgårdsförbundet med dess region för Västra Sverige, och är skyldig att följa dessa stadgar och arbete i enlighet med dess målsättning. Läs mer på www.koloni.orgKoloniträdgårdsförbundet grundades 1921 och har ca 260 medlemsföreningar med över 25000 medlemmar över hela landet, därutöver tillkommer alla familjemedlemmar och då blir kolonirörelsen en stor organisation. Förbundet har till uppgift att

  • Stödja medlemsföreningarna och hävda medlemmarnas intressen
  • Ge människor möjlighet till trädgårdsodling och en aktiv fritid nära naturen
  • Främja gemenskap i fritidsmiljöer och uppmuntra till gemensamt ansvar och hänsyn till natur och miljö
  • Bevara och utveckla kunskap om trädgårdsodling
  • Förmedla trädgårdsintresse till yngre generationer
  • Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitisk obunden sammanslutning för trädgårdskolonister i koloniträdgårdar, fritidsträdgårdar, odlingslottsområden eller motsvarande
  • Förbundet arbetar också för att åstadkomma bättre stadsmiljöer och samarbetar med en rad andra organisationer om trädgård, park, miljö, bostads- och konsumentfrågor.
  • Förbundet stöttar de 16 regionerna, som verksamheten är indelad i. Regionerna bevakar regional intressen som att skapa gemenskap och erfarenhetsutbyte mellan föreningarna, stimulera till studier om både odling och föreningskunskap
  • En stor uppgift är också att påverka kommunerna att anlägga nya koloniområden

Göteborgs Stads Fastighetskontor (FK)
Fastighetskontoret är markägaren och tecknar arrendeavtalen med FGK. Det innebär i sin tur att varje koloniägare i Göteborg är enskilda medlemmar (dryga 2000 medlemmar), som betalar en årlig medlemsavgift till FGK.
FK är ägare av fastigheterna Stallet, mangårdsbyggnaden, hönshuset, vita huset och Gula Huset. Kolonin ansvarar för skötsel och underhåll av byggnaderna.Tillstånd att bygga inom koloniområdet måste alltid utfärdas av markägaren FK och FGK.

Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor (SBK)
SBK ansvarar bl.a för alla plan- och bygglovsärenden inom kommunen. Det innebär att se till att koloniföreningarna följer uppgjorda plan- och detaljbestämmelser, som ser olika ut för olika lokalföreningar.SBK ansvarar bl.a för alla plan- och bygglovsärenden inom kommunen..